07.03.1921 Tarihli Resmi Gazete

07.03.1921 Tarihli Resmi Gazete PDF(Osmanlıca Orjinal Metin) Dosyası orhundan.com okurları için orjinal metni ile yayınlanıyor. Özellikle 1921 yılının Mart ayında yayınlanmış kanun ve kararnameleri içeren bu yayın elbetteki 1921 yılının daha anlaşılır hale gelmesinde yarar sağlayacaktır.
Bu anlamda kafa karışıklığına mahal vermeden Teşkilat-ı Esasiye’nin;

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli, halkın mukadderatını bizzat ve fiili olarak yönetmesi ilkesine dayanır.

Maddesinin ve sonraki dönemdeki gelişmelerin anlaşılması açısından bu yayınladığımız eser mükemmel bir fırsattır. Önümüzde ki günlerde bu gibi eserlerin PDF formatında yayının yapılmasına devam edilecektir. 

Hemen bazı terimleri belirtmekte fayda vardır.

Cerîde-i Resmiyye: TBMM’de 7 Ekim 1920’de kurulması kararlaştırılan ve 7 Şubat 1921’de ilk sayısı çıkarılan resmi gazete Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi adlı bir kuruma bağlıydı ve 44. sayı ile Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi adı ile yayınlanmaya başladı.

Gazete, 18. sayıdan itibaren TBMM’de yapılan tartışmaların özetlerini de vermeye başladı. 10 Eylül 1923’te Resmi Ceride adını alan gazete, dış basında oluşan yeni Türkiye’nin oluşumu ile ilgili bilgileri içeren ekler yayımladı.

İlk kurulduğu zamanlar Ceride-i Resmiye adıyla yayınlanan gazete 10 Eylül 1923 tarihinden itibaren Resmi Ceride adıyla yayınlanmaya devam etmiştir. Bu dönemlerde yayın bazı aksamalara maruz kalmıştır. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmi Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası hakkındaki talimatnamenin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir. 17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir.

Sayfa: 9                       Cerîde-i Resmiyye 20 Cemâziye’l- Âhir                                     1339
7 Mart 337                                                                                                               Sayı: 5

İÇİNDEKİLER

Tevcîhât……………………………………………………………………….……………….1
Mülkiyye…………………………………………………………………………………………………………………….1
Adliyye……………………………………………………………………………………………………………………….1
Şer’iyye………………………………………………………………………………………………………………………3
Mâliyye………………………………………………………………………………………………………………………3
Kânunlar…………………………………………………………………………………………………………………..4
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İbtidâ-yi Teşekkülünden İ’tibâren Mevki’-i Mer’iyyete
Vaz’ Ettiği Kânunlar……………………………………………………………………………………………………4
93 Numaralı Kânun……………………………………………………………………………………………………..4
92 Numaralı Kânun……………………………………………………………………………………………………..4
98 Numaralı Kânun……………………………………………………………………………………………………..4
91 Numaralı Kânun……………………………………………………………………………………………………..5
99 Numaralı Kânun……………………………………………………………………………………………………..5
100 Numaralı Kânun…………………………………………………………………………………………………….5
102 Numaralı Kânun…………………………………………………………………………………………………….6
90 Numaralı Kânun………………………………………………………………………………………………………6
37 Mekâtib-i Askeriyye Talebesiyle İhtiyât Zâbit Nâmzedlerine Verilecek Zamâim-i Fevka’lÂde
Hakkında Kânun……………………………………………………………………………………………………7
39 Bataklık Kânunu……………………………………………………………………………………………………..7
Nizâmât ve Mukarrarât……………………………………………………………………………………………..8
İ’lânât-ı Resmiye………………………………………………………………………………………………………..8

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir Cevap Yazın